วิธีคำนวนค่าโอน ค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ

วิธีคำนวณค่าโอน ค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ

ได้รู้จักกันไปแล้วว่าการจำนอง-ขายฝาก คือการทำนิติกรรมอะไร มีเงื่อนไข
มีขั้นตอน มีผลตอบแทนที่จะได้รับเท่าไหร่บ้าง แต่นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวไปในข้างต้นนั้น
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้นั่นก็คือ “ค่าใช้จ่าย” ทั้งหลาย โดยเฉพาะในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในการทำจำนอง และ ค่าธรรมเนียม ขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

วิธีคำนวณค่าโอน ค่าธรรมเนียมสำหรับการจำนอง

 1. ค่าธรรมเนียมคำขอจดจำนอง แปลงละ 5 บาท
 2. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง (แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท)
 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินจำนอง (แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท)


ตัวอย่าง : วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม จำนองที่ดิน ยอดจำนอง 3,000,000 บาท

ประเภทค่าธรรมเนียมวิธีคำนวณมูลค่า
ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท5 บาท
ค่าจดจำนอง3,000,000 x 1%30,000 บาท
ค่าอากรแสตมป์3,000,000 x 0.05%1,500 บาท
รวม31,500 บาท

หมายเหตุ: ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพยาน, ค่ามอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมสำหรับการขายฝาก

1. ค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมินกรมที่ดิน

2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินกรมที่ดิน

 • ต้องทราบจำนวนปีที่ถือครอง และราคาประเมินจากกรมที่ดินเสียก่อน จึงจะคำนวณภาษีได้
  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานถือดินเป็นผู้คำนวณให้ได้ โดยเฉลี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1-3%

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า

 • ในข้อนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ มาน้อยกว่า 5 ปี
  โดยดูจากวันที่รับโอนหลังโฉนด หรือ หากเจ้าของบ้านย้ายทะเบียนบ้านมาเข้าอยู่มากกว่า 1 ปี
  จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

4. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมินกรมที่ดินหรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า

 • โดยในข้อนี้ หากใครเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

ตัวอย่าง : วิธีการคำนวณ ค่าธรรมเนียม ขายฝาก

กรณีที่ 1 – เจ้าของซื้อที่ดินนี้มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ต้องการนำที่ดินมาขายฝาก
ในราคา 3,000,000 บาท โดยที่ราคาประเมินของกรมที่ดินอยู่ที่ 2,000,000 บาท

ประเภทค่าธรรมเนียมวิธีคำนวณมูลค่า
ค่าธรรมเนียม2,000,000 x 2%40,000 บาท
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ประมาณ)2,000,000 x 1%20,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ3,000,000 x 3.3%99,000 บาท
ค่าอากรแสตมป์ไม่เสีย0 บาท
รวม159,000 บาท

หมายเหตุ: ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพยาน, ค่ามอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) ฯลฯ

กรณีที่ 2 – เจ้าของซื้อที่ดินนี้มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ต้องการนำที่ดินมาขายฝาก
ในราคา 3,000,000 บาท โดยที่ราคาประเมินของกรมที่ดินอยู่ที่ 2,000,000 บาท

ประเภทค่าธรรมเนียมวิธีคำนวณมูลค่า
ค่าธรรมเนียม2,000,000 x 2%40,000 บาท
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ประมาณ)2,000,000 x 3%60,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เสีย0 บาท
ค่าอากรแสตมป์3,000,000 x 0.515,000 บาท
รวม115,000 บาท

หมายเหตุ: ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพยาน, ค่ามอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) ฯลฯ

นอกจากค่าใช้จ่ายวันทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินในครั้งแรกแล้ว
ยังมีจุดที่นายทุนหลายๆ เจ้ามักไม่ได้แจ้งให้เจ้าของทรัพย์ทราบคือ
การทำจำนอง-ขายฝากยังมีค่าใช้จ่ายในวัน “ไถ่ถอน” ด้วยเช่นกัน
ทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่ได้เตรียมการ ไม่ได้ตั้งตัวในการบริหารเงินเพื่อรองรับค่าใช่จ่ายนี้มาก่อน

ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจำนอง

 1. ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 2. ค่าจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ 50 บาท

ตัวอย่าง : วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจำนองที่ดิน ยอดจำนอง 3,000,000 บาท

ประเภทค่าธรรมเนียมวิธีคำนวณมูลค่า
ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท5 บาท
ค่าจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนแปลงละ 50 บาท50 บาท
รวม55 บาท

หมายเหตุ: ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพยาน, ค่ามอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) ฯลฯ

 

ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝาก

 1. ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่่จ่าย- คำนวณตามระยะเวลาถือครองตั้งแต่วันที่ได้มีการทำขายฝากถึงวันที่จดทะเบียนไถ่ถอน
  โดยเฉลี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 2-3% ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินเป็นผู้คำนวณให้ได้
 3. อากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมินกรมที่ดิน หรือค่าสินไถ่ ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า

ตัวอย่าง : วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม ขายฝากที่ดินราคา  3,000,000 บาท
มีราคาประเมินจากกรมที่ดินอยู๋ที่ 2,000,000 บาท โดยมีกำหนดค่าสินไถ่ในสัญญาไว้ที่ 3,450,000 บาท

ประเภทค่าธรรมเนียมวิธีคำนวณมูลค่า
ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท50 บาท
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ประมาณ)2,000,000 x 2%40,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เสีย0 บาท
ค่าอากรแสตมป์3,450,000 x 0.5%17,250 บาท
รวม55,300 บาท

หมายเหตุ
: ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพยาน, ค่ามอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) ฯลฯ
: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการคำนวณแบบประมาณการเท่านั้น

 

มาถึงบรรทัดนี้แล้ว หากคุณกำลังปวดหัวกับวิธีคำนวณ เห็นตัวเลขแล้วไมเกรนขึ้น ปกติถนัดแต่นับเงิน
เรามีอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้การคำนวณค่าธรรมเนียมของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาแนะนำ
นั่นคือ ระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากร” ทางเว็บไซต์กรมที่ดิน
คุณสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล ทาง http://lecs.dol.go.th/rcal และให้ระบบช่วยคำนวณได้เช่นกัน

ทั้งหมดนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดิน
แต่ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้จำนอง-ขายฝากต้องจ่าย ยังมีในส่วนของ “ค่าดำเนินการ”
ที่แล้วแต่ทางนายทุน ผู้รับจำนอง ผู้รับซื้อฝากจะเรียกเก็บแตกต่างกันไป
อาทิเช่น ค่าปากถุง หรือค่าใช้จ่ายในการหักดอกเบี้ยล่วงหน้า 2-3 เดือน

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำจำนอง-ขายฝาก มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนจริงๆ
ก็ขอให้เลือกนายทุนที่คิดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย
จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแบบขูดเลือดขูดเนื้อให้ช้ำอกช้ำใจ

วิธีคำนวนค่าโอน ค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ

——————————————————-

สนใจจำนอง-ขายฝาก หรือปรึกษาปัญหา ติดต่อเราได้ทาง 

Line: @Property4Cash
โทร : 0968135989

หรือส่งรายละเอียดทรัพย์มาได้ที่ https://property4cash.co/post-property/

นึกถึงขายฝาก.. นึกถึง Property 4 Cash
ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว ถูกกฎหมาย 100%

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://property4cash.co/articles/

หรือ https://facebook.com/propertyforcashofficial